Volitelný

Tepelná vodivost


Co je tepelná vodivost? Definice a vysvětlení ...

tepelná vodivost (Symbol: κ) nebo také Součinitel tepelné vodivosti, je schopnost látky / směsi vést teplo. Naproti je tepelný odpor.
Tepelná vodivost se měří pomocí vzorce: množství tepla / (metr * Kelvin). To jednoduše znamená, že teplo měřené ve wattech vteřin protéká tělem, např. krychle. Mezi jednou stranou krychle a druhou stranou je teplotní gradient jedné Kelviny. Teplo podle druhého termodynamického zákona proudí z teplejšího na chladnější stranu. Čím vyšší je tepelná vodivost, tím větší je přenos tepla za jednotku času.

Tabulka: Tepelná vodivost některých vybraných látek:

plátnoTepelná vodivost ve W / (m * K)
ovzduší0,02
metan0,03
dříví0,05
hélium0,1
plastický0,2
voda0,5
sklo0,8
žula2
beton2
led2
olovo35
bronz45
cín70
železo80
nikl90
zinek100
hliník210
zlato320
měď380
stříbro400
diamant2000