Ostatní

Výparné teplo


Co je to odpařovací teplo? Definice a vysvětlení ...

Výparné teplo nebo vypařování je tepelná energie potřebná k přeměně chemické látky nebo chemické směsi z kapaliny do plynného stavu.
Například pro odpařování chemické látky musí být překročena teplota varu prvku. Prvek s nejvyšším odpařovacím teplem je proto wolframem přechodného kovu, přesně proto, že má nesmírně vysokou teplotu varu asi 6000 ° C.
Dále je odpařovací teplo silně závislé na vazebných silách mezi atomy. Aby se chemická směs stala plynnou, musí být nejprve spojeny atomy nebo molekuly. Jaké vazby jsou, záleží na příslušné směsi látek, která se má odpařit. Jedná se o intramolekulární interakce, jako je iontová vazba, kovová vazba a kovalentní vazba, jakož i intermolekulární interakce, jako je vodíková vazba, van der Waalsovy síly nebo dipól-dipólové síly.