Informace

Je rasa transplantace orgánů závislá?


Díval jsem se (IMHO na kanibalismus) na film „Sedm liber“, kde hlavní hrdina daroval mnoho svých orgánů jiným lidem a všiml jsem si, že většina příjemců byla černá, stejně jako hlavní hrdina.

Je při transplantaci orgánů skutečně zohledňována rasa?

AKTUALIZACE

Otázkou není jen to, zda je interracial transplantace opravdu dobrá nebo špatná. Dokážu si představit, že transplantace se pro jistotu provádí stejnou rasou ve prospěch zásady „neškodit“.


Ne, rasa není faktor, který se bere v úvahu. Vzhledem k vyšším genetickým podobnostem mezi lidmi stejné rasy je však obvykle snazší najít shodu v rámci rasy.

Zdroj 1

Zdroj 2


Zde je opravdu zajímavý článek, který diskutuje na toto téma a nenalezl žádný statisticky významný rozdíl v míře přežití mezi dary napříč rasou a dary v rámci rasy.


Každý má pravdu, záleží na tom, jaké orgány jsou nabízeny. U ledvin a slinivky břišní se používá HLA (tkáňová shoda), která je důležitá pro přežití štěpu. Protože naše HLA bude s větší pravděpodobností odpovídat jinému z podobného závodu, dalo by se říci, že na těchto orgánech může záležet na rase. Existuje několik zajímavých studií, které zdůrazňují, že rasa hraje faktor úspěchu transplantace ledviny i HLA. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2826243/#__ffn_sectitle Při transplantaci jater rasa pro úspěch transplantace orgánu stále nezáleží. https://www.ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC2954674/


Histokompatibilita

Histokompatibilitanebo tkáňová kompatibilita je vlastnost mít stejné nebo dostatečně podobné alely sady genů nazývaných lidské leukocytové antigeny (HLA) nebo hlavní histokompatibilní komplex (MHC). [1] Každý jedinec exprimuje na povrchu svých buněk mnoho unikátních HLA proteinů, které signalizují imunitnímu systému, zda je buňka součástí já nebo invazního organismu. [2] T buňky rozpoznávají cizí molekuly HLA a vyvolávají imunitní odpověď, aby cizí buňky zničily. [3] Testování histokompatibility je nejdůležitější u témat souvisejících s transplantacemi celých orgánů, tkání nebo kmenových buněk, kde podobnost nebo rozdíl mezi alelami HLA dárce a příjemcem spouští imunitní systém odmítnutí transplantace. [4] Široká škála potenciálních alel HLA vede k jedinečným kombinacím u jednotlivců a ztěžuje shodu.


Obtíže za transplantací orgánů: před a po transplantaci

Orgánová transplantace je možností léčby pro lidi, kteří mají v konečném stádiu selhání orgánů, které nelze ovládat jinými způsoby léčby. Globálně jsou nejčastěji transplantovanými orgány ledviny, dále játra, srdce a plíce. V roce 1954 byla ledvina prvním lidským orgánem, který byl úspěšně transplantován (5). Transplantace jater, srdce a slinivky břišní byly provedeny koncem šedesátých let, zatímco transplantace plic a střevních orgánů byla úspěšná až v osmdesátých letech minulého století. Frekvence transplantací je bohužel výrazně omezena dostupností orgánů. Zatímco ledviny lze transplantovat od žijících dárců, jiné orgány pocházejí od zemřelých dárců. Vzhledem k tomu, že na transplantaci čeká více pacientů než dostupných orgánů k transplantaci, čekací listina na transplantaci roste exponenciálně už roky. Níže uvedený graf ukazuje mezeru mezi čekací listinou a orgány k dispozici pro transplantaci.

Obrázek 1: Omezená dostupnost orgánů. Graf shrnuje nedostatek dostupných orgánů v průběhu let (zelená) a omezený počet transplantací provedených během těchto let (červená čára) ve Spojených státech. Exponenciální nárůst počtu lidí vyžadujících transplantaci orgánů je zobrazen v šedé čáře. Data z (1).

Transplantace je jednou z nejnáročnějších a nejsložitějších oblastí moderní medicíny. Jednou z hlavních překážek je odmítnutí transplantátu, kdy tělo rozpozná transplantovaný orgán jako cizí nebo ne-já a vyvolává proti tomu imunitní odpověď. Tato reakce může vést k selhání transplantace. Riziko odmítnutí transplantátu lze snížit, ale ne eliminovat, použitím imunosupresiv. Transplantační pacienti zůstávají na těchto lécích závislí po celý život. Bohužel tyto léky mají mnoho negativních vedlejších účinků, včetně vyšší míry rakoviny a infekcí.


Řešení diskriminace na orgánových transplantacích na úrovni státu

Pozornost veřejnosti v posledních letech přitahují údajné případy diskriminace osob se zdravotním postižením při transplantaci orgánů.

V roce 2012 například rodiče Amelie Riverové, dítěte s Wolf-Hirschhornovým syndromem, tvrdili, že jim bylo řečeno, že jejich dcera není kandidátem na transplantaci ledvin kvůli její retardaci mentálního postižení. Nemocnice ve Filadelfii odmítla „diskvalifikovat [transplantační] pacienty na základě intelektuálních schopností“. Přesto více než 51 000 jednotlivců podepsalo petici change.org požadující, aby nemocnice „umožnila život zachraňující [sic] transplantaci čtyřleté Amelia Rivera, aby přežila“. Rivera nakonec od své matky obdržela transplantaci ledvin od žijícího dárce.

Přibližně ve stejnou dobu se Paul Corby přihlásil na program transplantace srdce University of Pennsylvania, ale byl odmítnut ve světle svých „psychiatrických problémů, autismu, složitosti procesu“. . . a neznámý a nepředvídatelný účinek steroidů na chování. “ Corbyova matka zahájila petici change.org, ve které žádá transplantační výbor, aby změnil názor a nashromáždilo více než 295 000 podpisů. Corby, které byla také odepřena transplantace klinikou Mayo, dosud transplantaci nedostal.

Populární zájem o případy, jako jsou Amelia a Paul, pomáhá vysvětlit rostoucí pozornost státu na téma diskriminace při transplantacích na základě tělesného nebo mentálního postižení. Kalifornie, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Oregon, Delaware a Kansas nyní mají v knihách zákony zakazující takovou diskriminaci. Mezitím mají Pennsylvania, Ohio a New York nevyřízené účty. (Pennsylvánský zákon je po Corbymu znám jako „Paulův zákon“.) S výjimkou kalifornského zákona-který byl přijat v roce 1996 poté, co byla Sandře Jensonové, Kalifornčance s Downovým syndromem, dvakrát odepřena transplantace srdce a plic-tyto antidiskriminační zákony byly prošel v roce 2013 nebo později.

Jazyk z kalifornského zákona je typický a z části zní:

Žádná nemocnice, lékař a chirurg, nákupní organizace ani jiná osoba neurčí konečného příjemce anatomického daru na základě fyzického nebo mentálního postižení potenciálního příjemce, kromě případů, kdy fyzické nebo mentální postižení zjistil lékař a chirurg, aby po zvážení případného případu potenciálního příjemce byli z lékařského hlediska významní pro poskytnutí anatomického daru.

Tyto zákony, často schválené jednomyslně státními zákonodárci, replikují ústřední napětí zjištěné v americkém zákoně o zdravotním postižení. Zahrnuté subjekty nemohou odmítnout transplantaci pouze na základě zdravotního postižení, nicméně je jim umožněno vzít v úvahu doporučení při vydávání doporučení týkajících se transplantace orgánů. Ačkoli jsou tyto zákony symbolicky významné, jejich relativně nedávný příchod na scénu objasňuje, jak budou použity a zda zlepší přístup k orgánovým transplantacím pro pacienty s postižením. Pátrání ve Westlawu naznačuje, že podle různých státních zákonů o nediskriminaci nebyl zahájen žádný soudní spor.

Ačkoli Za nevýhodou: Invalidita, právo a bioetika je u konce, doufám, že diskuse o možných výhodách a nevýhodách používání státního práva k řešení diskriminace na základě zdravotního postižení při transplantacích orgánů pokračuje.

Potřebujeme kromě federálních zákonů také státní zákony? Pokud jsou státy tím správným fórem pro antidiskriminaci v transplantačních zákonech, jak by měly státy inovovat, aby zlepšily ochranu již nabízenou v ADA, a ne jednoduše replikovat nedostatky?


Je rasa transplantace orgánů závislá? - Biologie

Rozdíly v pooperační úmrtnosti byly spojeny s rozdíly v úrovni registrovaného počtu sester. Když jsou stavy personálu sestry nižší, dochází také k vyššímu výskytu nutné, ale opomíjené ošetřovatelské péče. Zmeškaná ošetřovatelská péče může být významným prediktorem úmrtnosti pacientů po operaci.

Zjistěte, zda zmeškaná ošetřovatelská péče zprostředkovává pozorovanou souvislost mezi úrovní personálu sestry a úmrtností.

Údaje ze studie RN4CAST (2009–2011) kombinovaly rutinně shromážděné údaje o 422 730 chirurgických pacientech z 300 všeobecných akutních nemocnic v 9 zemích s údaji z průzkumu od 26 516 registrovaných sester, aby se prozkoumaly souvislosti mezi personálním obsazením sester, zameškanou péčí a 30denním -úmrtnost pacientů. Personální a zmeškaná opatření péče byla odvozena z průzkumu sestry. Byl použit generalizovaný přístup odhadu ke zkoumání vztahu mezi prvním personálním obsazením a poté opomenutou péčí o úmrtnosti. K testování mediace byly použity Bayesovské metody.

Personální obsazení sestry a zmeškaná ošetřovatelská péče byly významně spojeny s 30denní úmrtností upravenou podle případů. Zvýšení pracovní zátěže sestry o jednoho pacienta a 10% zvýšení procenta zmeškané ošetřovatelské péče bylo spojeno se 7% (NEBO 1,068, 95% CI 1,031–1,106) a 16% (NEBO 1,159 95% CI 1,039–1,294 ) zvýšení pravděpodobnosti úmrtí pacienta do 30 dnů od přijetí. Mediální analýza ukazuje souvislost mezi personálem sestry a zameškanou péčí a následnou souvislost mezi zmeškanou péčí a úmrtností.

Zmeškaná ošetřovatelská péče, která je ve velké míře spojena s personálním obsazením sestry, je spojena se zvýšenou pravděpodobností úmrtí pacientů v nemocnici po běžných chirurgických zákrocích. Analýzy podporují hypotézu, že zmeškaná ošetřovatelská péče zprostředkovává vztah mezi registrovaným personálem sestry a rizikem úmrtnosti pacientů. Měření zmeškané péče může poskytnout indikátor „včasného varování“ vyššího rizika špatných výsledků pacientů.

Stav vitaminu B u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s počínající nefropatií a bez ní

Zkoumat stav vitaminu B se zvláštním zaměřením na vitamín B6, u dospělých s počínající nefropatií a bez ní sekundárně k diabetes mellitus 2. typu.

Koncentrace vitamínů B v plazmě a/nebo v moči6, B.1, B.12, související vitamíny a biomarkery (včetně celkového homocysteinu, kyseliny methylmalonové) byly měřeny u 120 dospělých s diabetem 2. typu (včetně 46 pacientů s mikroalbuminurií) a 52 nediabetických kontrolních subjektů.

Plazmatické koncentrace pyridoxal 5'-fosfátu (PLP) byly významně nižší u pacientů s diabetem typu 2 než u kontrolních subjektů (medián: 22,7 nmol/l, diabetes s mikroalbuminurií 26,8 nmol/l, diabetes bez mikroalbuminurie 39,5 nmol/l, non- diabetická kontrola p & lt 0,0001). Prevalence nízké PLP (<30 nmol/l) byla 63%, 58%a 25%ve skupinách s diabetem s mikroalbuminurií a bez ní a v kontrolní skupině. Plazmatické hladiny pyridoxinu a pyridoxalu byly také nižší (p <0,0001), ale hladiny pyridoxaminu, pyridoxamin 5'-fosfátu a kyseliny pyridoxové byly vyšší v obou skupinách s diabetem ve srovnání s kontrolní skupinou (p <0,001). Nedostatek thiaminu byl vysoce převládající ve všech skupinách, zatímco nízký obsah vitaminu B12 a zvýšená kyselina methylmalonová byly vzácné. U skupin s diabetem (p <0,05, oproti zdravé kontrole).

Nedostatek vitaminu B.6 (PLP, pyridoxin, pyridoxal) a vitamín B1 (thiamin) byl převládající u diabetu 2. typu. Počínající nefropatie byla spojena s výraznějšími změnami vitaminu B6 metabolismus a silnější náznaky endoteliální dysfunkce a zánětu.

Biologie rakoviny plic: vývoj efektivnějších metod prevence, diagnostiky a léčby

Zaburzenia używania alkoholu: Czy nowe kryteria diagnostyczne implikują zmianę strategii terapeutycznych?

Cílem tohoto příspěvku je představit změny v diagnostických kritériích poruch užívání alkoholu a některé důsledky změny přístupu k terapii a farmakoterapii. Předložená klasifikace DSM-5 obsahuje diagnostickou kategorii „Porucha užívání látek“, která kombinuje „zneužívání návykových látek“ a „závislost na látce“ DSM-IV jako jedinou poruchu. Definice závislosti na alkoholu jako souboru behaviorálních a fyzických symptomů u lidí, kteří konzumují velké množství alkoholu, včetně abstinenčního syndromu, tolerance a touhy, se nezměnila.

Podle nové verze klasifikace ICD-11 zahrnuje diagnostika „Poruchy způsobené požíváním alkoholu“ intoxikaci alkoholem, škodlivé užívání, syndrom závislosti, abstinenční syndrom a alkoholem vyvolané duševní poruchy a poruchy chování.

Pokud jde o studie o účinnosti léčby, nyní jsou nově definovány otázky, jako je pochopení mechanismů závislosti, základní předpoklady a sledované cíle, a hledají se nové léčebné strategie zahrnující v tomto příspěvku prezentovanou modulární psychoterapii využívající dostupné osobní zdroje a terapii na základě strategií harm reduction a nových návrhů farmakologické léčby.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian w kryteriach rozpoznnawania zaburzeń używania alkoholu, a takżs wskazanie niektórych, wynikających z tego konsekwencji i zmian w podejściu terapeutycznym oraz leczeniu farmakologicznym.

W prezentowanej klasyfikacji DSM-5 wprowadzona jest kategoria diagnostyczna „zaburzenia spowodowane używaniem substancji”, która zawiera w sobie występujące dotąd oddzielnie w DSM-IV: „nadużywanie alkoholu” i „uzależnienie od alkoholu”. Ne zmiňujte si definiowanie uzależnienia od alkoholu jako zbioru behawioralnych i somatycznych objawów występujących u osób spożywających duże ilości alkoholu, obejmujących alkoholowy zespół odstawienia, tolerancję i głód alkoholu.

W roboczej nowej wersji klasyfikacji ICD-11 diagnoza „zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu” obejmuje ostre zatrucie alkoholem, używanie szkodliwe, zespół uzależnienia, zespół abstynencyjny oraz spowodowane przez alkohol zaburzenia

W związku z badaniami nad efektywnością leczenia redefiniuje się rozumienie mechanizmów uzależnienia, podstawowych założeń i stawianych celów oraz poszukuje się nowych strategii leczenia, w tym - przedstawionych w artykule - modułowej psychoterapii opctej na zas


Role CD83: Autoimunita, transplantace a další

Tělo neustále monitoruje imunitní reakce a nadměrná imunitní reakce může vést k náhodnému poškození vlastních tělních tkání, ale příliš slabá odpověď nedokáže odolat hrozbě složené z patogenů, jako jsou bakterie/viry nebo rakovinné buňky. Tento proces zahrnuje podmnožiny imunitních buněk, které jsou regulační, prozánětlivé nebo protizánětlivé.

Jedním typem buňky, který neustále odebírá vzorky svého okolí a hledá nebezpečí, je dendritická buňka (DC). DC hrají klíčovou roli v prezentaci malých částí patogenů, nazývaných peptidové antigeny, imunitním buňkám nazývaným T buňky. Tyto DC prezentující antigen rozhodují, zda je patogen potenciálně nebezpečný, nebo ne, a instruují T buňky, zda je vhodné proti němu vyvolat imunitní odpověď nebo ne. Jedním z nejcharakterističtějších markerů buněčného povrchu pro zralé DC je protein nazývaný CD83. Nedávno několik studií ukázalo, že CD83 hraje klíčovou roli při kontrole a řešení imunitních reakcí.

Role CD83
Kromě DC byla molekula CD83 identifikována na povrchu mnoha aktivovaných imunitních buněk, včetně B a T buněk, regulačních T buněk, monocytů, neutrofilů a mikroglií.

3D rentgenová struktura sCD83.

CD83 existuje ve dvou izoformách, na membránu vázaný (mCD83) a rozpustný (sCD83). Forma CD83 vázaná na membránu je životně důležitá pro vývoj takzvaných CD4+ T buněk v brzlíku, rozpustná forma má silné imunomodulační účinky, nezbytné pro správné vyřešení zánětu. Kromě toho je mCD83 zásadním faktorem pro rozvoj a udržení tolerance.

CD83 byl také použit jako marker pro B buňky, imunitní buňky, které produkují protilátky. Studie skutečně ukázaly, že exprese CD83 koreluje s aktivací B buněk a je regulována po interakci B buňky s jinými buňkami. Pokud je CD83 specificky odstraněn z B lymfocytů, pak tyto CD83 deficientní B lymfocyty vykazují defekt v jejich aktivaci a zhoršenou proliferaci. To naznačuje, že CD83 má roli v imunitních reakcích B buněk, stejně jako v imunitních reakcích T buněk.

CD83 hraje klíčovou roli při kontrole a řešení imunitních reakcí, čímž předchází autoimunitním chorobám.

Identifikace molekul, které interagují s CD83, stejně jako signální dráhy, přes které působí, jsou však v posledním desetiletí záhadou, a proto byly obě izoformy v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu. Právě tyto imunomodulační vlastnosti se snaží profesor Alexander Steinkasserer z Oddělení imunitní modulace Fakultní nemocnice v Erlangenu dále zkoumat.

CD83 a imunitní tolerance
Bylo poznamenáno, že CD83 má schopnost udržovat rovnováhu mezi tolerancí a zánětem, když tělo zůstává zdravé, nebo když potřebuje bojovat s nemocemi. Imunitní tolerance je termín používaný k popisu prevence imunitní odpovědi proti konkrétnímu antigenu, cizí látce s potenciálem vyvolat autoimunitní odpověď. Například imunitní systém je obecně tolerantní k vlastním antigenům, a proto obvykle neútočí na vlastní buňky a tkáně těla.

CD83 může být použit jako marker pro B buňky, imunitní buňky, které produkují protilátky. CD83 navázaný na membránu je životně důležitý pro vývoj CD4+ T buněk v brzlíku.

CD83 je také exprimován skupinou imunitních buněk, které přispívají ke kontrole imunitních reakcí a jsou důležité pro udržení imunitní tolerance. Regulační T buňky nebo Tregs pomáhají předcházet autoimunitním chorobám, potlačují alergii a astma a omezují/předcházejí úrovni poškození těla autoreaktivními imunitními reakcemi.

Skupina profesora Steinkasserera ukázala, že CD83 exprimovaný Tregsem je nezbytný pro diferenciaci a stabilitu těchto buněk, a proto hraje důležitou roli při řešení zánětu. Je zajímavé, že Tregs bez CD83 vykazují vysoce prozánětlivé vlastnosti, které na zvířecích modelech korelovaly se zvýšenou autoimunitou a zhoršeným rozlišením zánětu.

Viry cílí na CD83
Navíc specifické viry, jako je HSV-1, HSV-2 nebo HCMV, brání rozpoznávání imunitním systémem tím, že cílí specificky na povrchovou expresi CD83, čímž indukují mechanismus úniku virové imunity. Pokud je tedy něco důležité, virus o tom bude vědět.

Terapeutický potenciál
Imunomodulační vlastnosti CD83 zdůrazňují jeho terapeutický potenciál, který byl aplikován na několik specifických modelů lidských chorob, včetně modelů pro roztroušenou sklerózu, revmatoidní artritidu, uveitidu a zánětlivé onemocnění střev. Spolu s dalšími výzkumnými skupinami profesor Steinkasserer použil předklinické transplantační modely, aby ukázal, že sCD83 inhibuje odmítnutí transplantací orgánů, včetně transplantací srdce, rohovky, kůže a ledvin. SCD83 je tedy slibnou terapeutickou možností pro boj s autoimunitními chorobami a snížení rizika odmítnutí transplantátu. Dělá to indukcí regulačních mechanismů, včetně Tregů a tolerogenních dendritických buněk.

Autoimunitní poruchy postihují mnoho typů tkání a vedou k oslabujícímu onemocnění. Designua/Shutterstock.com

Jedním takovým příkladem je role CD83 při revmatoidní artritidě. Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě tolerance vůči vlastním antigenům a následné zánětlivé reakci na vlastní buňky a tkáně těla. Současná léčba má za cíl blokovat látky, které způsobují zánět, ale pouze zlomek pacientů na tyto terapie reaguje. Proto jsou zapotřebí účinnější přístupy, které umožní dlouhodobou remisi nebo dokonce vyléčení revmatoidní artritidy.

… Podání sCD83 významně zpomaluje odmítnutí transplantací u modelů hlodavců a v některých případech brání odmítnutí úplně.

Výzkum provedený profesorem Steinkassererem a kolegy pomocí myšího modelu artritidy prokázal, že sCD83 silně snižuje úroveň zánětu a také inhibuje množství poškození kloubů. Základním mechanismem je navrhována expanze Tregs, ke které sCD83 přispívá způsobem závislým na indoleaminu 2,3-dioxygenázy.

Neočekávané zjištění z této studie bylo, že myši ošetřené sCD83 měly zvýšené hladiny aminokyseliny zvané methionin, která má protizánětlivé vlastnosti. Naproti tomu jeho metabolit homocystein je prozánětlivý, proto jsou žádoucí zvýšené koncentrace methioninu. Methionin je třeba syntetizovat ze stávající molekuly (nelze jej vyrobit od nuly), proto se může vyskytovat v důsledku zvýšených hladin jiné aminokyseliny, homocysteinu. Profesor Steinkasserer poukazuje na to, že zvýšené hladiny homocysteinu jsou prozánětlivé a spojené s kardiovaskulárními chorobami u lidí s revmatoidní artritidou. Posun směrem k většímu množství methioninu a menšímu množství homocysteinu může tedy poskytnout při revmatoidní artritidě protizánětlivé vlastnosti.

Transplantace
Přes rozsah dostupných imunosupresiv jsou imunitní systém příjemce často odmítnuty transplantované orgány. Profesor Steinkasserer zdůrazňuje několik studií, které ukazují potenciální přínos CD83 v prevenci odmítnutí transplantovaných orgánů. Například podávání sCD83 významně zpomaluje odmítnutí transplantací u modelů hlodavců a v některých případech brání odmítnutí úplně.

Rozpustný protein CD83 má velký terapeutický potenciál pro zvládání autoimunitních poruch a pro inhibici odmítnutí transplantátu prostřednictvím indukce regulačních mechanismů. Dan Race/Shutterstock.com

Účinky delece CD83 v Tregs
Exprese CD83 je nezbytná pro diferenciaci a stabilitu Treg. Profesor Steinkasserer k tomu poskytl důkazy pomocí myšího modelu. Myši měly nedostatek CD83 a v důsledku toho měly zvýšené hladiny zánětu, které se nepodařilo vyřešit, jak by se normálně vyskytovalo, aby se zabránilo tomu, že se zánět vymkne kontrole.

Potenciál CD83
Na závěr tato data odhalují zásadní modulační funkci CD83 v imunitní odpovědi. Specifická delece CD83 v DC nebo Tregs způsobuje, že jsou aktivnější než normálně, což může vést k nepříznivým autoimunitním reakcím a zhoršenému rozlišení zánětu.

V posledních desetiletích se ukázalo, že molekula CD83 hraje velmi důležitou roli při organizaci správných imunitních reakcí a následné indukci odeznění zánětu. Zejména forma CD83 vázaná na membránu je životně důležitá pro vývoj T buněk a inhibuje autoimunitu prostřednictvím indukce regulačních mechanismů, které tlumí probíhající nebo překračující imunitní reakce. Na druhé straně rozpustný protein CD83 má velký terapeutický potenciál pro zvládání autoimunitních poruch a inhibici odmítnutí transplantátu prostřednictvím indukce regulačních mechanismů. Budoucí studie tedy musí ještě podrobněji rozplést celý imunitní regulační repertoár CD83, aby se dále rozvinul terapeutický potenciál molekuly sCD83.

Osobní odpověď

Jaké jsou podle vás další kroky při překladu potenciálních přínosů CD83 z preklinických do klinických modelů?

K dalšímu rozvoji terapeutického potenciálu molekuly sCD83 je nutné ji vyrobit v takzvané kvalitě Good Manufacturing Practice (GMP), což je velmi nákladné, a otestovat ji s ohledem na její farmakologické vlastnosti. Teprve následně lze předpokládat klinické zkoušky fáze I.


Abstraktní

Pozadí:

Příjemci transplantace černého srdce mají vyšší riziko úmrtnosti než příjemci bílých. Lepší pochopení této nerovnosti, včetně nejvíce postižených podskupin a načasování nejvyššího rizika, je nezbytné pro zlepšení péče o černé příjemce. Předpokládáme, že tento rozdíl může být nejvýraznější u mladých příjemců, protože překážky péče, jako jsou socioekonomické faktory, mohou být zvláště výrazné v mladší populaci a vést k vyššímu časnému riziku úmrtnosti.

Metody:

Studovali jsme 22 997 dospělých příjemců transplantace srdce pomocí údajů Vědeckého registru příjemců transplantací od ledna 2005 do roku 2017 pomocí regresních modelů Cox upravených podle charakteristik příjemce, dárce a transplantace.

Výsledek:

Mezi příjemci ve věku 18 až 30 let měli černošští příjemci 2,05krát (95% CI, 1,67–2,51) vyšší riziko úmrtnosti ve srovnání s příjemci jiných než černých (P& lt0.001, interakce P<0,001), ale riziko bylo významné pouze v prvním roce po transplantaci (první rok: upravený poměr rizik, 2,30 [95% CI, 1,60–3,31], P<0,001 po prvním roce: upravený poměr rizik, 0,84 [95% CI, 0,54–1,29] P= 0,4). Tato asociace byla oslabena u příjemců ve věku 31 až 40 a 41 až 60 let, u nichž měli černí příjemci 1,53násobek ([95% CI, 1,25–1,89] P<0,001) a 1,20krát ([95% CI, 1,09–1,33] P& lt0.001) vyšší riziko úmrtnosti. Mezi příjemci ve věku 61 až 80 let nebyla s černou rasou pozorována žádná významná souvislost (upravený poměr rizik, 1,12 [95% CI, 0,97–1,29] P=0.1).

Závěry:

Mladí černošští příjemci mají vysoké riziko úmrtnosti v prvním roce po transplantaci srdce, což bylo maskováno desítkami let zkoumáním souhrnných rozdílů. Aby se snížily celkové rasové rozdíly, měl by se klinický výzkum v tomto období zaměřit na cílené intervence pro mladé příjemce černé pleti.

Poznámky pod čarou

Zdroje financování a zveřejňování informací najdete na straně 176.


U pacientů s černou ledvinou může algoritmus pomoci zachovat škodlivé rasové rozdíly

Alphonso Harried nedávno narazil na výstřižek z novin o tom, jak jeho dědeček absolvoval 1 000. dialýzu. Jeho dědeček později zemřel - v dialyzačním středisku - stejně jako jeho strýc, oba na onemocnění ledvin.

„A v mých slabých dnech se mi vybavuje:‚ Zemřeš stejně jako oni? ‘,“ Řekl 46letý Harried, který má také tuto nemoc.

Nerad se nad tím pozastavuje. Má koncerty, které musí hrát jako hudebník, ministerstvo, které bude provozovat s manželkou, a děti, které bude chránit jako školní ochranka.

Přesto musí oželet vše kolem tří cest každý týden do dialyzačního střediska v Altonu ve státě Illinois, asi 20 mil od jeho domova v St. Louis, aby si vyčistil krev od nečistot, které už jeho ledviny nemohou vypláchnout. Čeká na transplantaci, stejně jako jeho strýc před ním.

"Je to frustrující," řekl Harried. "Uvízl jsem ve stejném vzoru."

Tisíce dalších Američanů se selhávajícími ledvinami také uvízly a jdou na dialýzu, protože čekají na nové ledviny, které možná nikdy nepřijdou. To platí zejména pro černé pacienty, jako je Harried, kteří mají asi čtyřikrát vyšší pravděpodobnost selhání ledvin než bílí Američané a kteří tvoří více než 35 procent lidí na dialýze, ale pouze 13 procent americké populace. Je také méně pravděpodobné, že se dostanou na čekací listinu na transplantaci ledviny, a také méně pravděpodobně dostanou transplantaci, jakmile budou na seznamu.

Algoritmus, který lékaři používají, může pomoci tyto rozdíly zachovat. Používá rasu jako faktor při hodnocení všech fází péče o onemocnění ledvin: diagnostika, dialýza a transplantace.

Je to jednoduchá metrika, která používá krevní test, plus věk a pohlaví pacienta a to, zda je černý. U černých pacientů se zdá, že mají zdravější ledviny než u jiných než černých pacientů, a to i v případě, že jejich měření krve je totožné.

"Je to tak blízko stereotypizaci konkrétní skupiny lidí, jak to jen může být," řekl Rajnish Mehrotra, nefrolog z Lékařské fakulty University of Washington.

Tento rasový koeficient se nedávno dostal pod palbu kvůli nepřesnosti, což vedlo k potenciálně horším výsledkům pro černé pacienty a menší šanci na získání nové ledviny. Národní pracovní skupina odborníků na ledviny a pacientů studuje, jak ji nahradit. Některé instituce ji již přestaly používat.

Jak ale nejlépe posoudit funkci ledvin pacienta zůstává nejisté a někteří lékaři tvrdí, že stanovení této rovnice je pouze jedním krokem k vytvoření spravedlivější péče, což je proces komplikovaný faktory mnohem hlubšími než matematický problém.

"Existuje tolik nerovností v onemocnění ledvin, které pramení ze širšího strukturálního rasismu," řekla Deidra Crewsová, nefroložka a přidružená ředitelka pro vývoj výzkumu v Johns Hopkins Center for Health Equity. "Je to jen kousek toho, co je širší soubor problémů, pokud jde o nerovnosti i nerovnosti v tom, kdo na prvním místě onemocní ledvinami, a pak v procesech péče."

Rasová část rovnice

Ledviny filtrují asi 40 galonů krve denně, jako filtr Brita pro tělo. Udržují dobré věci a vysílají špatné močí. Na rozdíl od jiných orgánů se ledviny samy snadno neopraví. "Neexistuje bod, ze kterého by nebylo návratu," řekla Cynthia Delgado, nefroložka z Kalifornské univerzity v San Francisku, která vede pracovní skupinu pracující na národním doporučení zbavit rasovou část rovnice.

Kromě toho je těžké posoudit, zda ledviny fungují správně. Zlaté standardní testy zahrnují chemickou infuzi a hodiny odběru krve a moči, aby se zjistilo, jak rychle ledviny chemikálii vypláchnou. Algoritmus je mnohem efektivnější.

Ti, kteří hledají rovnost ve zdravotnictví, povzbuzeni aktivismem kolem strukturálního rasismu, v poslední době nazývají algoritmus jako příklad rasismu zapečetěného do americké medicíny. Vědci, kteří v loňském roce napsali do New England Journal of Medicine, zařadili ledvinové rovnice do seznamu prací s algoritmy upravenými podle rasy, které se používají k hodnocení částí těla-od srdce a plic až po kosti a prsa. Takové rovnice, psali, mohou „udržovat nebo dokonce zesílit rasové nerovnosti v oblasti zdraví“.


Experti na ledviny říkají, že je čas odstranit rasu z lékařských algoritmů. Dělat to je komplikované.

Alphonso Harried nedávno narazil na výstřižek z novin o svém dědečkovi, který absolvoval 1 000. dialýzu. Jeho dědeček později zemřel - v dialyzačním středisku - stejně jako jeho strýc, oba na onemocnění ledvin.

„A v mých slabých dnech se mi vybavuje:‚ Zemřeš stejně jako oni? ‘,“ Řekl 46letý Harried, který má také tuto nemoc.

Nerad se nad tím pozastavuje. He has gigs to play as a musician, a ministry to run with his wife and kids to protect as a school security guard.

Yet he must juggle all that around three trips each week to a dialysis center in Alton, Illinois, about 20 miles from his home in St. Louis, to clean his blood of the impurities his kidneys can no longer flush out. He’s waiting for a transplant, just as his uncle did before him.

“It’s just frustrating,” Harried said. “I’m stuck in the same pattern.”

Thousands of other Americans with failing kidneys are also stuck, going to dialysis as they await new kidneys that may never come. That’s especially true of Black patients, like Harried, who are about four times as likely to have kidney failure as white Americans, and who make up more than 35% of people on dialysis but just 13% of the U.S. population. They’re also less likely to get on the waitlist for a kidney transplant, and less likely to receive a transplant once on the list.

An algorithm doctors use may help perpetuate such disparities. It uses race as a factor in evaluating all stages of kidney disease care: diagnosis, dialysis and transplantation.

It’s a simple metric that uses a blood test, plus the patient’s age and sex and whether they’re Black. It makes Black patients appear to have healthier kidneys than non-Black patients, even when their blood measurements are identical.

“It is as close to stereotyping a particular group of people as it can be,” said Dr. Rajnish Mehrotra, a nephrologist with the University of Washington School of Medicine.

Harried spends almost 15 hours each week at a dialysis center about 20 miles from his home in St. Louis. “It’s just frustrating,” said Harried, whose grandfather and uncle also needed dialysis. “I’m stuck in the same pattern.” (Michael B. Thomas for KHN)

This race coefficient has recently come under fire for being imprecise, leading to potentially worse outcomes for Black patients and less chance of receiving a new kidney. A national task force of kidney experts and patients is studying how to replace it. Some institutions have already stopped using it.

But how best to assess a patient’s kidney function remains uncertain, and some medical experts say fixing this equation is only one step in creating more equitable care, a process complicated by factors far deeper than a math problem.

“There are so many inequities in kidney disease that stem from broader structural racism,” said Dr. Deidra Crews, a nephrologist and the associate director for research development at the Johns Hopkins Center for Health Equity. “It is just a sliver of what the broader set of issues are when it comes to both disparities and inequities in who gets kidney disease in the first place, and then in the care processes.”

Why Race Has Been Part of the Equation

Kidneys filter about 40 gallons of blood a day, like a Brita filter for the body. They keep in the good stuff and send out the bad through urine. But unlike other organs, kidneys don’t easily repair themselves.

“There’s a point of no return,” said Dr. Cynthia Delgado, a University of California-San Francisco nephrologist who is leading the task force working on the national recommendation to ditch the racial part of the equation.

Furthermore, it’s hard to gauge whether kidneys are working properly. Gold-standard tests involve a chemical infusion and hours of collecting blood and urine to see how quickly the kidneys flush the chemical out. An algorithm is much more efficient.

Buoyed by activism around structural racism, those seeking equity in health care have recently been calling out the algorithm as an example of the racism baked into American medicine. Researchers writing in the New England Journal of Medicine last year included kidney equations in a laundry list of race-adjusted algorithms used to evaluate parts of the body — from heart and lungs to bones and breasts. Such equations, they wrote, can “perpetuate or even amplify race-based health inequities.”

Email Sign-Up

Subscribe to KHN's free Morning Briefing.

In March, ahead of the national task force’s upcoming formal recommendation, leaders in kidney care said race modifiers should be removed. And Fresenius Medical Care, one of the two largest U.S. dialysis companies, said the race component is “problematic.”

Until the late 1990s, doctors primarily used the Cockcroft-Gault equation. It didn’t ask for race, but used age, weight and the blood level of creatinine — a chemical that’s basically the trash left after muscles move. A high level of creatinine in the blood signals that kidneys are not doing their job of disposing of it. But the equation was based on a study of just 249 white men.

Then, researchers wrapping up a study on how to slow down kidney disease realized they were sitting on a mother lode of data that could rewrite that equation: gold-standard kidney function measurements from about 1,600 patients, 12% of whom were Black. They evaluated 16 variables, including age, sex, diabetes diagnosis and blood pressure.

They landed on something that accurately predicted the kidney function of patients better than the old equation. Except it made the kidneys of Black participants appear to be sicker than the gold-standard test showed they were.

The authors reasoned it might be caused by muscle mass. Participants with more muscle mass would likely have more creatinine in their blood, not because their kidneys were failing to remove it, but because they just had more muscles producing more waste. So they “corrected” Black patients’ results for that difference.

Dr. Andrew S. Levey, a professor at Tufts University School of Medicine who led the study, said it doesn’t make intuitive sense to include race — now widely considered a social construct — in an equation about biology.

Still, in 1999, he and others published the race equation, then updated it a decade later. Though other equations exist that don’t involve race, Levey’s latest version, often referred to as the “CKD-EPI” equation, is recommended for clinical use. It shows a Black patient’s kidneys functioning 16% better than those of a non-Black patient with the same blood work.

Removing the Race Number

Many patients don’t know about this equation and how their race has factored into their care.

“I really wish someone would have mentioned it,” Harried said.

He said it burned him up “knowing that this one little test that I didn’t know anything about could keep me from — or prolong me — getting a kidney.”

Harried keeps a bag packed with supplies he might need if his turn for a kidney transplant comes up. A national group of experts is currently deciding how to alter a medical algorithm that some experts say delays Black patients like Harried from getting a transplant. (Michael B. Thomas for KHN)

Glenda V. Roberts curbed her kidney disease with a vegan diet and by conducting meetings as an IT executive while walking. But after more than 40 years of slow decline, her kidney function finally reached the cutoff required to get on the transplant waitlist. When it did, the decline was swift — a pattern researchers have noted in Black patients. “It really makes you wonder what the benefit is of having an equation that will cause people who look like me — Black people — to get referrals later, to have to wait longer before you can get on the transplant list, but then have your disease progress more rapidly,” she said.

Roberts, who is now the director of external relations at the University of Washington’s Kidney Research Institute in Seattle and on the national task force, said a genetic test added to her feeling that a “Black/non-Black” option in an equation was a charade.

“In fact, I am not predominantly of African ancestry. I’m 25% Native American. I’m Swedish and English and French,” said Roberts. “But I am also 48% from countries that are on the continent of Africa.”

The Black/non-Black question also doesn’t make sense to Delgado, the University of California nephrologist. “I would probably for some people qualify as being non-Black,” said Delgado, who is Puerto Rican. “But for others, I would qualify as Black.”

So, theoretically, if Delgado were to visit two doctors on the same day, and they guessed her race instead of asking, she could come away with two different readings of how well her kidneys are working.

Researchers found that the race factor doesn’t work for Black Europeans or patients in West Africa. Australian researchers found using the race coefficient led them to overestimate the kidney function of Indigenous Australians.

But in the U.S., Levey and other researchers seeking to replace the race option with physical measurements, such as height and weight, hit a dead end.

To Crews, the Johns Hopkins nephrologist who is also on the national taskforce, the focus on one equation is myopic. The algorithm suggests that something about Black people’s bodies affects their kidneys. Crews thinks that’s the wrong approach to addressing disparities: The issue is not what’s unique about the inner workings of Black bodies, but instead what’s going on around them.

“I really wish we could measure that instead of using race as a variable in the estimating equations,” she said on the “Freely Filtered” podcast. “I don’t think it’s ancestry. I don’t think it’s muscle mass.”

It might not be that Black bodies are more likely to have more creatinine in the blood, but that Americans who experience housing insecurity and barriers to healthy food, quality medical care and timely referrals are more likely to have creatinine in their blood — and that many of them happen to be Black.

Systemic health disparities help explain why Black patients have unusually high rates of kidney failure, since communities of color have less access to regular primary care. One of the most serious consequences of poorly controlled diabetes and hypertension is failure of the organ.

Alphonso Harried examines his dialysis injection sites at home in St. Louis County, Missouri, on May 18, 2021. Harried undergoes dialysis three times a week to treat his kidney disease. (Michael B. Thomas / for KHN)

Direct discrimination — intentional or not — from providers may also affect outcomes, said Roberts. She recalled a social worker categorizing her as unable to afford the post-transplant drugs required to keep a transplanted organ healthy, which could have delayed her getting a new organ. Roberts has held executive roles at several multimillion-dollar companies.

Delgado and Levey agree that removing race from the formula might feel better on the surface, but it isn’t clear the move would actually help people.

Studies recently published in the Journal of the American Medical Association and the Journal of the American Society of Nephrology noted that removing the race factor could lead to some Black patients being disqualified from using beneficial medications because their kidneys might appear unable to handle them. It could also disqualify some Black people from donating a kidney.

“Fiddling with the algorithms is an imperfect way to achieve equity,” Levey said.

As researchers debate the math problem and broader societal ones, patients such as Harried, the St. Louis minister and security guard, are still stuck navigating dialysis.

“One of things that keeps me going is knowing that soon they may call me for a kidney,” Harried said.

He doesn’t know how long his name will be on the transplant waitlist — or whether the race coefficient has prolonged the wait — but he keeps a hospital bag under his bed to be ready.


Obsah

Medawar was born in Petrópolis, a town 40 miles north of Rio de Janeiro, Brazil, where his parents were living. He was the third child of Lebanese Nicholas Agnatius Medawar, born in the village of Jounieh, north of Beirut, Lebanon, and British mother Edith Muriel (née Dowling). [9] [10] He had a brother Philip and a sister Pamela. (Pamela was later married to Sir David Hunt, [11] who served as Private Secretary to prime ministers Clement Attlee and Winston Churchill. [12] ) His father, a Christian Maronite, became a naturalised British citizen and worked for a British dental supplies manufacturer that sent him to Brazil as an agent. [10] (He later described his father's profession as selling "false teeth in South America". [13] ) His status as a British citizen was acquired at birth, as he said, "My birth was registered at the British Consulate in good time to acquire the status of 'natural-born British subject'." [9]

Medawar left Brazil with his family for England "towards the end of the war", and he lived there for the rest of his life. He was also a Brazilian citizen by birth, as dictated by the Brazilian nationality law (jus soli). At 18 years, when he was of age to be drafted in the Brazilian Army, [14] he applied for exemption of military conscription to Joaquim Pedro Salgado Filho, his godfather and the then Minister of Aviation. His application was denied by General Eurico Gaspar Dutra, and he had to renounce his Brazilian citizenship. [11] [15]

In 1928, Medawar went to Marlborough College in Marlborough, Wiltshire. [10] He hated the college because "they were critical and querulous at the same time, wondering what kind of person a Lebanese was—something foreign you can be sure". [16] And also because of its preference on sports, in which he was weak. [10] An experience of bullying and racism made him feel the rest of his life "resentful and disgusted at the manners and mores of [Marlborough's] essentially tribal institution," and likened it to the training schools for the Nazi SS as all "founded upon the twin pillars of sex and sadism." His proudest moments at the college were with his teacher Ashley Gordon Lowndes, to whom he credited the beginning of his career in biology. [17] He recognised Lowndes as barely literate but "a very, very good biology teacher". [16] Lowndes had taught eminent biologists including John Z. Young and Richard Julius Pumphrey. [18] Yet Medawar was inherently weak in dissection and was constantly irked by their dictum: "Bloody foolish is the boy whose drawing of his dissection differs in any way whatsoever from the diagram in the textbook." [17]

In 1932, he went on to Magdalen College, Oxford, graduating with a first-class honours degree in zoology in 1935. [10] Medawar was appointed Christopher Welch scholar and senior demy of Magdalen in 1935. He also worked at the Sir William Dunn School of Pathology supervised by Howard Florey (later Nobel laureate, and who inspired him to take up immunology) and completed his doctoral thesis in 1941. [19] In 1938, he became Fellow of Magdalen through an examination, the position he held till 1944. It was there that he started working with J. Z. Young on the regeneration of nerves. His invention of a nerve glue proved useful in surgical operations of severed nerves during the World War II. [18]

The University of Oxford approved his Doctor of Philosophy thesis titled "Growth promoting and growth inhibiting factors in normal and abnormal development" in 1941, [19] but because of the prohibitive cost of supplication (the process by which the degree is officially conferred), he spent the money on his urgent appendectomy instead. [13] The University of Oxford later awarded him a Doctor of Science degree in 1947. [20]

After completing his PhD, Medawar was appointed a Rolleston Prizeman in 1942, senior research fellow of St John's College, Oxford, in 1944, and a university demonstrator in zoology and comparative anatomy, also in 1944. [21] He was re-elected Fellow of Magdalen from 1946 to 1947. In 1947, he became Mason Professor of Zoology at the University of Birmingham and worked there till 1951. He transferred to the University College London in 1951 as Jodrell Professor of Zoology and Comparative Anatomy. [1]

In 1962, he was appointed director of the National Institute for Medical Research. His predecessor Sir Charles Harrington was an able administrator such that taking over his post was, as he described, "[N]o more strenuous than . sliding over into the driving-seat of a Rolls-Royce". [4] He was head of the transplantation section of the Medical Research Council's clinical research centre at Harrow from 1971 to 1986. He became professor of experimental medicine at the Royal Institution (1977–1983), and president of the Royal Postgraduate Medical School (1981–1987). [20]

Immunology Edit

Medawar's first scientific research was on the effect of malt on the development of connective tissue cells (mesenchyme) in chicken. Reading the draft of the manuscript, Howard Florey commented it as more philosophical than scientific. [21] It was published in the Quarterly Journal of Experimental Physiology in 1937. [22]

Medawar's involvement with what became transplant research began during World War II, when he investigated possible improvements in skin grafts. [19] His first publication on the subject was "Sheets of Pure Epidermal Epithelium from Human Skin", which was published in Příroda in 1941. [23] His studies particularly concerned solution for skin wounds among soldiers in the war. [24] [25] In 1947, he moved to the University of Birmingham, taking along with him his PhD student Leslie Brent and postdoctoral fellow Rupert Billingham. His research became more focused in 1949, when Australian biologist Frank Macfarlane Burnet, at the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research in Melbourne, advanced the hypothesis that during embryonic life and immediately after birth, cells gradually acquire the ability to distinguish between their own tissue substances on the one hand and unwanted cells and foreign material on the other. [3]

With Billingham, he published a seminal paper in 1951 on grafting technique. [26] Santa J. Ono, the American immunologist, has described the enduring impact of this paper to modern science. [27] Based on this technique of grafting, Medawar's team devised a method to test Burnet's hypothesis. They extracted cells from young mouse embryos and injected them into another mouse of different strains. When the mouse developed into adult and skin grafting from that of the original strain was performed, there was no tissue rejection. Meaning that the mouse had tolerated the foreign tissue, which would normally be rejected. Their experimental proof of Burnet's hypothesis was first published in a brief article in Příroda in 1953, [28] followed by a series of papers, and a comprehensive description in Philosophical Transactions of the Royal Society B in 1956, giving the name "actively acquired tolerance". [29]

Research outcomes Edit

Medawar was awarded his Nobel Prize in 1960 with Burnet for their work in tissue grafting which is the basis of organ transplants, and their discovery of acquired immunological tolerance. This work was used in dealing with skin grafts required after burns. Medawar's work resulted in a shift of emphasis in the science of immunology from one that attempts to deal with the fully developed immunity mechanism to one that attempts to alter the immunity mechanism itself, as in the attempt to suppress the body's rejection of organ transplants. [30] [31] It directly laid the foundation for the first successful organ transplantation in humans, specifically kidney transplantation, carried out by an American physician Joseph Murray, who eventually received the 1990 Nobel Prize in Physiology or Medicine. [32]

Theory of senescence Edit

Medawar's 1951 lecture An unsolved problem of biology (published 1952 [33] ) addressed ageing and senescence, and he begins by defining both terms as follows:

We obviously need a word for mere ageing, and I propose to use 'ageing' itself for just that purpose. 'Ageing' hereafter stands for mere ageing, and has no other innuendo. I shall use the word 'senescence' to mean ageing accompanied by that decline of bodily faculties and sensibilities and energies which ageing colloquially entails.

He then tackles the question of why evolution has permitted organisms to senesce, even though (1) senescence lowers individual fitness, and (2) there is no obvious necessity for senescence. In answering this question, Medawar provides two fundamental and interrelated insights. First, there is an inexorable decline in probability of an organism's existence, and, therefore, in what he terms "reproductive value." He suggests that it therefore follows that the force of natural selection weakens progressively with age late in life (because the fecundity of younger age-groups is overwhelmingly more significant in producing the next generation). What happens to an organism after reproduction is only weakly reflected in natural selection by the effect on its younger relatives. He pointed out that likelihood of death at various times of life, as judged by life tables, was an indirect measure of fitness, that is, the capacity of an organism to propagate its genes. Life tables for humans show, for example that the lowest likelihood of death in human females comes at about age 14, which in primitive societies would likely be an age of peak reproduction. This has served as the basis for all three modern theories for the evolution of senescence. [34] [35] [36]

Theory on endocrine evolution Edit

Medawar presented a talk on viviparity in animals (the phenomenon by which some animals give live birth) at a meeting on evolution at Oxford in July 1952. [37] Later published in 1953, he introduced an aphorism:

Endocrine evolution is not an evolution of hormones but an evolution of the uses to which they are put an evolution not, to put it crudely, of chemical formulae but of reactivities, reaction patterns and tissue competences. [38] [39]

The notion that evolution and diversity of endocrine function in animals are due to different uses of each hormone rather than different hormones themselves became an established fact. [40] The paper is also regarded as a pioneer in the field of reproductive immunology. [41]

Medawar never knew the exact meaning of his surname, an Arabic word, he was told, for "to make round" but which a friend explained to him as "little round fat man". [9]

Medawar married Jean Shinglewood Taylor on 27 February 1937. They met while in graduate class at Oxford, he at Magdalene and Taylor at Somerville College. Taylor approached him for the meaning of "heuristic", which she had to ask twice, and he had to finally offer lessons in philosophy. Medawar described her as "the most beautiful woman in Oxford" but Taylor's impression was he looked "mildly diabolical." Taylor's family objected to their marriage as Medawar had "no background, and no money." Her mother was explicitly afraid of having "black" grandchildren her aunt disinherited her. The couple had two sons, Charles and Alexander, and two daughters, Caroline and Louise. [42]

Medawar was interested in a wide range of subjects including opera, philosophy and cricket. He was exceptionally tall, 6 ft and 5 inches, physically robust, with a big voice noted particularly during his lectures. He was renowned for wit and humour, which he claimed he inherited from his "raucous" mother. As he completed his PhD research in 1941, he did not receive the degree as he could not afford the requisite £25, to which he commented:

I'm an impostor. I am a doctor, but not a PhD. Morally I'm a PhD, in the sense I could have had one if I'd been able to afford it. Anyway it was unfashionable in my day. John Young [probably referring to John Zachary Young] was not a PhD either. A PhD was regarded then as a newfangled German importation, as bizarre and undesirable as having German bands playing on streetcorners." [9]

He was regarded as the philosopher Karl Popper's best-known disciple in science. [43]

Medawar was the maternal grandfather of the screenwriter and director Alex Garland. [44]

Views on religion Edit

. I believe that a reasonable case can be made for saying, not that we believe in God because He exists but rather that He exists because we believe in Him. Considered as an element of the world, God has the same degree and kind of objective reality as do other products of mind. I regret my disbelief in God and religious answers generally, for I believe it would give satisfaction and comfort to many in need of it if it were possible to discover and propound good scientific and philosophic reasons to believe in God. To abdicate from the rule of reason and substitute for it an authentication of belief by the intentness and degree of conviction with which we hold it can be perilous and destructive. I am a rationalist—something of a period piece nowadays, I admit. [45]

Although he normally sympathised with Christianity especially on moral teachings, he found the Biblical stories unethical and was "shocked by the way in which [Biblical] characters deceived and defrauded each other." He even asked his wife "to make sure that such a book did not fall into the hands of [their] children." [46]

Nonetheless, he also said the following, which suggests that although religion has good value for humans in aggregate, it does not help them all equally:

Religion has not sustained me on any of the occasions when the comfort it professes would have been most welcome. [13]

In 1959 Medawar was invited by the BBC to present the broadcaster's annual Reith Lectures—following in the footsteps of his colleague, J. Z. Young, who was Reith Lecturer in 1950. For his own series of six radio broadcasts, titled The Future of Man, [47] Medawar examined how the human race might continue to evolve.

While attending the annual British Association meeting in 1969, Medawar suffered a stroke when reading the lesson at Exeter Cathedral, a duty which falls on every new President of the British Association. It was, as he said, "monstrous bad luck because Jim Whyte Black had not yet devised beta-blockers, which slow the heart-beat and could have preserved my health and my career". [48] Medawar's failing health may have had repercussions for medical science and the relations between the scientific community and government. Before the stroke, Medawar was one of Britain's most influential scientists, especially in the biomedical field.

After the impairment of his speech and movement, Medawar, with his wife's help, reorganised his life and continued to write and do research though on a greatly restricted scale. However, more haemorrhages followed and in 1987 he died in the Royal Free Hospital, London. He is interred with his wife Jean (1913–2005) in the graveyard of St Andrew's Church in Alfriston in East Sussex. [49] [50] [51]

Medawar was elected a Fellow of the Royal Society (FRS) in 1949. [1] With Frank Macfarlane Burnet he shared the 1960 Nobel Prize in Physiology or Medicine "for discovery of acquired immunological tolerance". [52] The British government conferred him a CBE in 1958, knighted him in 1965, and appointed him to the Order of the Companions of Honour in 1972, and Order of Merit in 1981. He was elected an EMBO Member in 1964 [2] and received the Royal Medal in 1959, and the Copley Medal in 1969 both from the Royal Society. He was President of the British Association for the Advancement of Science during 1968–1969. [20] He was awarded the UNESCO Kalinga Prize for the Popularization of Science in 1985. [53] [54] He was awarded a Honorary Doctor of Science Degree in 1961 by the University of Birmingham. [55] He was elected a member of the American Society of Immunologists in 1971, and elected foreign member of the American Academy of Arts and Sciences in 1959, the American Philosophical Society in 1961, and the US National Academy of Sciences in 1965. [56]

Medawar was elected President of the Royal Society for the term 1970–1975, but a severe stroke in 1969 prohibited him from taking up the office. [57]

Medawar was awarded the 1987 Michael Faraday Prize "for the contribution his books had made in presenting to the public, and to scientists themselves, the intellectual nature and the essential humanity of pursuing science at the highest level and the part it played in our modern culture". [58]

Medawar has three awards named after him:

 1. The Royal Society created the Medawar Lecture in 1986 in a subject relating to the history of science, philosophy of science or the social function of science. [59] Since 2007, the lecture has been merged with two older ones honouring John Wilkins and John Desmond Bernal, and became Wilkins-Bernal-Medawar Lecture and the accompanying award, Wilkins-Bernal-Medawar Medal. [60] , awarded by the British Transplant Society in recognition of significant research in organ transplantation. [61]
 2. Peter Brian Medawar Medal, awarded by the State Medical Academy of Rio de Janeiro. [11]

The University of Oxford has established a research consortium named the Peter Medawar Building for Pathogen Research. [62]

The Department of Science and Technology Studies of the University College London has STS Peter Medawar Prize for undergraduate students. [63]

The University of Birmingham Public Engagement with Research (PER) Team established an annual Light of Understanding Award to individuals and groups who accomplished public engagement with research work. [64]

Medawar was recognised as a brilliant author. Richard Dawkins called him "the wittiest of all scientific writers", [6] and Nový vědec magazine's obituary called him "perhaps the best science writer of his generation". [65]

One of his best-known essays is his 1961 criticism of Pierre Teilhard de Chardin's The Phenomenon of Man, of which he said: "Its author can be excused of dishonesty only on the grounds that before deceiving others he has taken great pains to deceive himself". [66] [67]

 • The Uniqueness of the Individual, which includes essays on immunology, graft rejection and acquired immune tolerance. Basic Books, New York, 1957
 • The Future of Man: the BBC Reith Lectures 1959, Methuen, London, 1960
 • The Art of the Soluble, Methuen & Co., London/ Barnes and Noble, New York, 1967
 • Induction and Intuition in Scientific Thought, American Philosophical Society. Philadelphia/Methuen & Co., London, 1969
 • The Life Science, Harper & Row, 1978
 • Advice to a Young Scientist, Harper & Row, 1979
 • Pluto's Republic, incorporating an earlier book The Art of the Soluble, Oxford University Press, 1982
 • Aristotle to Zoos (with his wife Jean Shinglewood Taylor), Harvard University Press, 1983
 • Meze vědy, Oxford University Press, 1988
 • The Hope of Progress: A Scientist looks at Problems in Philosophy, Literature and Science, Anchor Press / Doubleday, Garden City, 1973
 • Memoirs of a Thinking Radish: An Autobiography, Oxford University Press, 1986
 • The Threat and the Glory: Reflections on Science and Scientists (ed.: David Pyke), a posthumously collected volume of essays, Harper Collins, 1990

Apart from his books on science and philosophy, he wrote a short feature article on "Some Meistersinger Records" in the issue of The Gramophone for November 1930. The author was a P. B. Medawar. The evidence that this was indeed the future Sir Peter Medawar—then a schoolboy of 15—was discussed in "Gramophone" in 1995 ("‘Gramophone’, Die Meistersinger and immunology", by John E. Havard, December 1995).


Podívejte se na video: Transplantace jater (Listopad 2021).